Luk

Salgs- og leveringsbetingelser for N.C. Nielsen

1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør til enhver tid en integreret del af alle aftaler/kontrakter/leverancer indgået mellem N.C. Nielsen A/S og køber, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med køber herom.

2. Tilbud
Tilbud er gældende i 8 dage fra den på tilbuddet angivne dato, men afgives med forbehold for mellemsalg.

3. Priser
Alle priser i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler er dagspriser baseret på de på tilbuds-eller ordrebekræftelsesdatoen gældende rentesats, valutakurser, toldsatser og afgifter, herunder import- og eksportafgifter, men er eksklusiv merværdiafgift. Priserne er endvidere anført ud fra underleverandørers dagspriser. N.C. Nielsen A/S forbeholder sig ret til at foretage reguleringer i de opgivne priser, hvis der forekommer ændringer i henhold til de ovennævnte faktorer.

4. Byttemaskiner
Indgår der byttemaskiner i aftalen mellem N.C. Nielsen A/S og køber, bærer køber risikoen for det pågældende materiel frem til leveringen til N. C. Nielsen A/S. Bytteprisen er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne materiel er funktionsdygtigt, forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil leveringen til N.C. Nielsen A/S, medmindre der forligger anden skriftlig aftale med N.C. Nielsen A/S herom.

Skader og mangler debiteres køber, hvis de er opstået efter aftalens indgåelse. 

5. Levering
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er aftalt og samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens gennemførelse foreligger.

Med mindre andet er aftalt, sker levering fra N.C. Nielsen A/S i Balling.

N.C. Nielsen A/S forbeholder sig retten til dellevering.

6. Leveringsforbehold
I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger hos N.C. Nielsen A/S eller dennes leverandører, hvoraf leverancen er afhængig af samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete udfordringer, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering, udsættes leveringen uden ansvar for N.C. Nielsen A/S, så længe på pågældende hindring består. N.C. Nielsen A/S forbeholder sig retten til ved leverandørsvigt, eller i tilfælde af omstændigheder som beskrevet ovenfor, ansvarsfrit at annullere ordren.

7. Betaling
Hvis der ikke foreligger anden aftale mellem køber og N.C. Nielsen A/S skal betaling ske ved levering.

Hvis køber ikke har mulighed for at modtage varen til den aftalte tid, forfalder købesummen til betalingen uagtet, at varen ikke er leveret.

Hvis køber ikke har mulighed for at modtage fakturaer/kreditnotaer på mail/EAN påskrives et gebyr på kr. 325,- ekskl.moms pr. udskrift.

I tilfælde af manglende betaling er N.C. Nielsen A/S berettiget til uden varsel at hæve aftalen og kræve erstatning for evt. tab.

Ved overskridelse af fakturaens forfaldsdato beregnes 1,5% i renter pr. måned

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, uden der foreligger en for begge parter tydelig aftale herom.

N.C. Nielsen modtager desuden online betalinger med forskellige udgaver af Visa- og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Alle priser på webshoppen er opgivet UDEN moms, men beløbet der betales er det totale beløb inkl. moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

N.C. Nielsen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Vi benytter den sikre danske udbyder, Quickpay til håndtering af betaling.

7.1. Handel med udlandet
Hvis der ikke foreligger anden skriftlig aftale mellem køber og N.C. Nielsen A/S skal betaling for det købte materiel ske inden afhentning hos N.C. Nielsen A/S.

8. Ændring af rentalkontrakter/leasingaftaler
Købers ændring af ordre efter modtagelse af rentalkontrakt/leasingaftaler i underskrevet stand koster, hvad der svarer til den faktiske omkostning for N.C. Nielsen A/S, dog min. kr. 5.000,- ekskl. moms pr. kontrakt. Beløbet betales kontant med faktura udstedt af N.C. Nielsen A/S.

9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos N.C. Nielsen A/S indtil hele købesummen er betalt.

10. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks undersøge det leverede materiel for at konstatere, om det er i kontraktmæssig stand. Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt, og senest på den 5. arbejdsdag efter levering.

Købers forandring af eller indgriben i det solgte, uden N.C. Nielsen A/S’ forudgående skriftlige samtykke, fritager N.C. Nielsen A/S for enhver forpligtelse.

11. Ansvarsbegrænsning
Erstatningskrav over for N.C. Nielsen A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte materiel.

N.C. Nielsen A/S hæfter ikke for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab forledt af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

12. Produktansvar
N.C. Nielsen A/S kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette

13. Værneting og lovvalg
Alle eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Retten i N.C. Nielsen A/S’ hovedforretningsområde.

Vil du vide mere?